Whistleblowing

Informace pro podání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. 

o ochraně oznamovatelů 

Povinný subjekt

INTIMIDEA factory s.r.o., IČO 19837739

se sídlem Havlíčkova 58, Jihlava, 58601

Právní úprava

Podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Oznamovatel

Oznamovatel je fyzická osoba, která u povinného subjektu byť zprostředkovaně vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v ust. § 2, odst. 3 Zákona.

Předmět oznámení

Předmětem oznámeni mohou být: trestné činy, závažné přestupky, šikana, obtěžování, diskriminace, porušování zdravotních a bezpečnostních norem, poškozování životního prostředí nebo majetku a jednání ve fázi tzv. pokusu. 

Odpovědná osoba

Osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním v rámci vnitřního oznamovacího systému (dále je „příslušná osoba):

Jana Bořilová, telefonní číslo 777735146

Věcná působnost

Oznámení, podání, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak jsou definována v ust. § 2, odst. 1, k němuž došlo nebo by mohlo dojít u osoby, pro níž oznamovatel byť zprostředkovaně vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. 

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2, odst. 3 písmeno a), b), h) nebo i) Zákona. 

Způsob podání oznámení

  1. Vnitřní oznamovací systém společnosti – 
  1. Možnost podat oznámení písemně - zasílat na e-mail

whistleblowing@intimidea.cz 

  1. podat oznámení ústně na žádost oznamovatele
  • Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Musí obsahovat údaje o oznamovateli: jméno, příjmení, datum narození .
  • Příslušná osoba do 7 dnů od doručení oznámení potvrdí oznamovateli jeho přijetí
  • Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případech složitých lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. 
  1. Vnější oznamovací systém

Oznámení je možné dále také podat prostřednictví Ministerstva spravedlnosti – bližší informace na webových stránkách ministerstva – Chci podat oznámení – veřejnost- Oznamovatel (www.justice.cz).

  1. Uveřejnění oznámení

Uveřejnit oznámení, tj. zpřístupnit informace z oznámení veřejnosti, může oznamovatel pouze za podmínek uvedených v ust. § 7, odst.1, písmeno c) Zákona. 

  1. Podání oznámení přímo příslušným organům veřejné moci – např. Policii ČR.